Glossy self-published magazine 'SVOY'

#6

seventeen flashes by viktor lyagushkin

#5

Moscow. 4,5 stories by Evgeny Feldman

#4

The Nineties by Igor Mukhin

#3

The World Cup by Evgeny Feldman

#2

Kabul — London by sergey ponomarev

#1

This is Navalny by Evgeny Feldman