Glossy self-published magazine 'SVOY'

#3

The World Cup by Evgeny Feldman

#2

Kabul — London by sergey ponomarev

#1

This is Navalny by Evgeny Feldman