self-published magazine 'SVOy'

#1

This is Navalny project by Evgeny Feldman

#2

Kabul — London by sergey ponomarev